Vacancies

Miljökonsult inom miljöbedömningar och tillstånd

Office location
Göteborg
Application deadline
7/3/2022
Type
Permanent
Type
Adviser

Som miljökonsult inom miljöbedömningar och tillstånd får du möjlighet att arbeta med en stor bredd av miljöuppdrag.  Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expert­kunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vår vardag. Vi är ett medarbetarägt bolag med platt struktur och schyssta värderingar.

Din roll

Inom teamet Miljö och Säkerhet arbetar vi med miljöbedömningar och tillhörande miljö-konsekvensbeskrivningar eller hållbarhetsbedömningar och utför såväl strategiska miljöbedömningar av planer och program som specifika miljöbedömningar för tillståndspliktiga verksamheter såsom väg- och järnvägsplaner, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet och koncessionsärenden. Vi har god kunskap om hur MKB-arbetet ska bedrivas integrerat med övrigt planerings- och utredningsarbete för olika typer av projekt. Inom tillståndsärenden arbetar vi med hela tillståndsprocessen från samråd, framtagande av ansökningshandlingar till medverkan under vid huvudförhandlingar. Våra uppdrag inom tillstånd omfattar att ta hand antingen delar av eller hela tillståndsprocessen från samråd, framtagande av ansökningshandlingar till medverkan vid bemötanden och kompletteringar samt huvudförhandlingar i domstol.

Inom teamet arbetar vi även med andra typer av anmälningar, tillstånd och dispenser gällande t.ex. strandskydd, biotopskydd, artskydd och vattenverksamhet som kan krävas för olika projekt. Vi tar även fram olika underlagsutredningar som kan behövas inom ramen för olika plan- och tillståndsärenden såsom naturvärdesinventeringar, riskutredningar och miljötekniska markundersökningar. Teamet har även kompetens inom miljöledningssystem och klimatanpassning.

Som miljökonsult inom miljöbedömningar och tillstånd får du möjlighet att arbeta med en stor bredd av miljöuppdrag, med allt från att skriva anbud till rapportskrivning, utföra fältbesök och inventeringar och delta i arbetet i rollen som uppdragsledare och/eller handläggare. Här kan du bidra med och utveckla din egen kompetens inom olika områden. Inom Norconsult har vi dessutom kompetenser inom ett stort antal fackområden vilket medför att man på teamet har möjlighet att arbeta i tvärfackliga projektgrupper inom olika uppdrag. I dessa uppdrag samverkar vi med teknikexperter och med övriga miljöteam inom Norconsult där vi tar fram utredningar gällande bl.a. geoteknik, dagvatten, markföroreningar, natur- och kulturmiljö samt landskapsanalyser och visualiseringar som sedan används som underlag för olika projekt inom samhällsbyggnad.

Din profil

Din bakgrund kan vara av olika slag, men du bör ha en relevant högskoleutbildning och/eller erfarenhet av arbete med MKB och tillståndsansökningar/anmälningar enligt Miljöbalken. Vi arbetar med GIS som verktyg i många delar av våra uppdrag, varför erfarenhet av att arbeta med GIS är meriterande. Då vi i huvudsak arbetar med uppdrag som berör det svenska rättssystemet är det viktigt att du behärskar svenska väl i både i tal och i skrift.

Vi söker dig som har 8 års erfarenhet inom MKB och tillstånd och vi rekryterar över hela landet! Din kompetens, ditt engagemang och ditt intresse för miljöfrågor är av större betydelse än var du bor och vilket av Norconsults olika lokalkontor du vill tillhöra.

Som miljökonsult hos oss gillar du att arbeta självständigt och samtidigt vara en del av teamet och dela med dig av dina kunskaper som uppdragsledare och/eller handläggare. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt, en vilja och en drivkraft att ha kul på jobbet, en god förmåga att samarbeta inom teamet men även med andra kompetensområden samt en vilja att vara en del av vårt kreativa och lösningsorienterade företagsklimat.

Vårt erbjudande

På Norconsult har vi som ambition att spegla det samhälle vi lever i, det gör oss till en samhällsbyggare med helhetssyn. Därför eftersträvar vi rekryteringar som leder till ökad mångfald - såväl inom bolaget som stort som i aktuellt team.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 5000 medarbetare i koncernen och 1000 medarbetare i Sverige utspridda på 34 kontor.  Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Bekanta dig med din blivande chef och kollega:

https://www.linkedin.com/in/camilla-kylin-b3a62447/

Välkommen med din ansökan.

Contact

Profile picture of Camilla Kylin
Camilla Kylin
Gruppledare