Vacancies

Norconsult Sogndal søkjer erfaren sivilingeniør/ingeniør bygg/konstruksjonsteknikk

Office location
Sogndal
Application deadline
5/31/2021
Type
Permanent
Type
Senior Adviser

Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Sogndal, Årdal, Førde, Sandane og på Nordfjordeid med over 60 medarbeidarar totalt. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, industri/maskin, ingeniørgeologi, miljø, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon.

Bygg-/konstruksjonsteknikkgruppa utgjer det største fagmiljøet vårt med i alt 15 medarbeidarar. Hjå oss møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei og tverrfagleg kompetanse og stort nettverk i bransjen.

Vi har for tida stor oppdragsmengde og søkjer sivilingeniør/ingeniør innan bygg og konstruksjonsteknikk. Det er ønskjeleg at du har erfaring frå rådgjevar- og/eller entreprenørverksemd, og kan vere ein sentral fagperson og mentor i vår faggruppe i Sogn og Fjordane.

Stillinga vil by på store moglegheiter for fagleg og personleg utvikling i eit sterkt kompetansemiljø. Oppdraga spenner frå utviklingsfasar via skisse- og forprosjekt til detaljprosjektering og FDV-dokumentasjon. Spennande oppgåver ligg framfor oss.

Vi ønskjer primært tilsetting ved Sogndal-kontoret vårt, men andre kontorstader kan vere aktuelle.

Er du vår nye medarbeidar?

Dine arbeidsoppgåver vil vere:

 • Planlegging og prosjektering av konstruksjonar innan bygg og anlegg

 • Prosjektadministrasjon, anleggsleiing og byggeleiing

 • Kontroll av betongarbeid/anleggsarbeid

 • Analysar, dimensjonering, modellering med varierte arbeidsoppgåver i ulike fasar av prosjekt.

 • Utarbeiding av konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag

 • Bruk av DAK/BIM-verktøy, visualiserings- og innsynsmodellar

 • Oppdragsleiing og oppfølging på byggeplass

 • Tverrfagleg koordinering

 • Kundeoppfølging, marknadsføring og sal/tilbodsarbeid

 • Arbeidsoppgåvene kan tilpassast interesser og kvalifikasjonar.

For oss er det ønskjeleg at du:

 • Har erfaring med tverrfagleg prosjektering og kan leie tverrfaglege prosjekt

 • Har eit fagleg engasjement

 • Har gode evner og interesse innan statikk og konstruksjonsfag

 • Har erfaring med verktøy for analysar og dimensjonering

 • Har erfaring med 3D-modellering og BIM

 • Er kreativ, løysingsorientert og ønskjer fagleg utvikling

 • Tek initiativ, er målretta og resultatorientert

 • Er fleksibel og ansvarsbevisst

 • Er sjølvstendig, men likar å arbeide med menneske og fungerer godt i team – ein god relasjonsbyggjar

 • Har gode samarbeidsevner

 • Er flink til å formulere deg munnleg og skriftleg på norsk

Hjå oss får du:

 • Spennande kompetansehevings- og karrieremogelegheiter innan marknad, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar

 • Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd)

 • Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet

 • Eigarskap i Norges største tverrfaglege rådgjevarbedrift

 • Gode løns- og arbeidsvilkår

 • Fleksibel arbeidstid

 • Studieturar, interne fagsamlingar/fagnettverk, ulike sosiale arrangement, bedriftshytter mv

Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama.

Norconsult er Norges største rådgjevarbedrift. Våre tenester er retta mot  samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eigd av våre over 4400 tilsette som er stasjonert på 113 kontor i heile verda. Hovudkontoret ligg i Sandvika utanfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Arne Moen
Arne Moen
Avdelingsleder Kontor
Profile picture of Lars-Idar Vegsund
Lars-Idar Vegsund
Avdelingsleder Kontor